ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen Pampalini, of haar werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Deze algemene voorwaarden bestaan verder uit de volgende clausules:

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Pampalini: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Pampalini. gevestigd aan de Wittevrouwenstraat 14 te Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59718870;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij Pampalini;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Pampalini en de klant;
d. product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product, zoals gebaksbordje en gebaksbestek, die door Pampalini wordt geleverd;
e. website: de website www.pampalini.nl;

ARTIKEL 2. ALGEMEEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere online overeenkomst, te definiëren als overeenkomsten gemaakt via de website, tussen Pampalini en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen of bevestigd.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pampalini en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN ASSORTIMENT
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3.Pampalini is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Pampalini is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden, kan worden gewijzigd.

ARTIKEL 4. AFBEELDINGEN EN OVERIGE GEGEVENS
4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

ARTIKEL 5. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. De gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
b. Het aanbod en/of de offerte van Pampalini schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Pampalini de klant via de e-mail een bevestiging dat Pampalini de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
5.3. Nadat een offerte of voorstel via de e-mail verstuurd wordt, dient de klant dit via de e-mail te accepteren. Met accepteren van een offerte via de e-mail, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BEZORGKOSTEN
6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.
6.3. De bezorgkosten worden altijd telefonisch afgesproken, en krijgt de klant ter bevestiging per mail toegestuurd. Zonder wederbericht aan Pampalini gaat de klant akkoord met de bezorgkosten.
6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Pampalini van tijd tot tijd worden gewijzigd.

ARTIKEL 7. BETALING
7.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
a. contact of pin betaling bij ophalen
b. contant betaling bij levering
b. op factuurbasis.
7.1.1 De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
a. contact of pin betaling bij ophalen
7.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
7.3. Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Pampalini maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

ARTIKEL 8 LEVERING
8.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal Pampalini zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.
8.3. De door Pampalini opgegeven leverdatum is slechts indicatief.
8.4. De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen geleverd.
8.5. Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.
8.6. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
8.7. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.
8.8. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Pampalini. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
8.10  klanten hebben het recht voor een periode van 14 dagen  om hun bestelling te retourneren/annuleren (met uitzondering van versproducten).

ARTIKEL 9. ANNULERING
9,1 Annulering bestellingen tot 100 euro dienen drie dagen van te voren via de e-mail te geschieden.
9.2. Annulering van bestelligen van 100 euro of meer allen in persoonlijk gesprek met Pampalini onder telefoonnummer 06 212 58 209

ARTIKEL 10. PERSONALISEREN VAN HET PRODUCT
10.1. Pampalini is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.
10.2. Het is de klant niet toegestaan Pampalini een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Pampalini constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Pampalini het recht de bestelling te annuleren.
10.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Taartenwinkel.nl tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.
10.4. De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen.

ARTIKEL 11. HERROEPINGSRECHT VOOR klanten
11.1. De klant heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc.
11.2. Artikel 10.1  en 11,1 is niet van toepassing indien het product:
a. naar de specificaties van de klant is vervaardigd;
b. het product snel kan bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverd gebak.
11.3. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres:
Pampalini
Wittevrouwenstraat 14
3512CT Utrecht

11.4. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
11.5. Pampalini zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.
11.6. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

ARTIKEL 12. KLACHTEN
12.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering of bij ophalen aan Pampalini gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont, dan is Pampalini niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
12.2. Klachten worden door Pampalini binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
12.3. Door Pampalini als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Pampalini.
12.4. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons her-verkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

ARTIKEL 13. KLANTENSERVICE
13.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
taarten@pampalini.nl

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING
14.1. Pampalini kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
14.2. Pampalini is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
14.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Pampalini.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
14.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Pampalini aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode. Of indien een product buiten de koeling is bewaard.
14.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.
14.6. Pampalini is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Pampalini is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.
14.7. Indien Pampalini aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Pampalini beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Pampalini vervallen in ieder geval na het verstrijken van 30 dagen vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Pampalini kan aanwenden.

ARTIKEL 15 OVERMACHT
151. In geval van overmacht is Pampalini niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Pampalini als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
152. Van overmacht aan de zijde van Pampalini is o.a. sprake indien Pampalini verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Pampalini als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
153. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Pampalini ten gevolge waarvan Pampalini haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

ARTIKEL 16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
16.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Pampalini geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
16.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Pampalini mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

ARTIKEL 17. GEHEIMHOUDING
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. Pampalini verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

ARTIKEL 18. BEVEILIGING EN INTERNET
18.1. Pampalini zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Pampalini kan ter zake geen garantie geven.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT
19.1. Op elke overeenkomst tussen Pampalini en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Schuiven naar boven